วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

5-2sm-n
5-2sm-n
cover6-1n
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(2561)
icon_new
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(2560)
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(2560)

 5-2sm-n
cover5 cover4
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(2559)
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(2559)
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)cover3 cover2 cover1
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(ธันวาคม 2549)
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(ธันวาคม 2546)
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2545)