รายงานค่าสาธารณูปโภค

รายละเอียดของค่าสาธารณูปโภคจำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
                       ค่าไฟฟ้า 1,520,214.47  
                       ค่าน้ำประปา 34,069.85  
                       ค่าโทรศัพท์/โทรสาร 83,466.90  
                       ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.00  
                       ค่าบริการ SMS 0.00  
                       ค่าไปรษณีย์ 28,095.00  
                       ค่าบิรการโดเมน 4,800.00  
รวมทั้งสิ้น 1,670,646.22